Cennik

Ocenianie i informacje dla rozwiązujących

Ocenianie i podsumowanie testu

Ocena i podsumowanie testu to nieodzowny etap weryfikacji wiedzy i umiejętności, który ma duże znaczenie dla twórcy testu oraz rozwiązujących. Precyzyjne i dobrze zdefiniowane kryteria oceniania zwiększają wiarygodność wyników oraz pozwalają na uzyskanie rzeczywistego obrazu poziomu sprawdzanych umiejętności. Dzięki temu przystępujący do testu mają po jego zakończeniu pewność co do swoich kompetencji.

Jak ustawić komunikat dla rozwiązujących po zakończeniu testu?

Wszyscy rozwiązujący Twój test (niezależnie od uzyskanego wyniku) mogą zobaczyć po jego zakończeniu dowolny, przygotowany przez Ciebie komunikat. Wprowadź go w polu edytora tekstu, takiego jak ten, z którego korzystasz dodając pytania do testu. Może on mieć formę tekstową wzbogaconą o załączniki.

Komunikat dla rozwiazujacych po tescie

Wprowadź tekst, który chcesz pokazać rozwiązującym po teście

Przeczytaj też tekst o tym, jak dodać plik do pytania lub odpowiedzi.

Jak ustawić przekierowanie na stronę zewnętrzną po zakończeniu testu?

Możesz też przekierować rozwiązujących na inną stronę po zakończonym teście. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z tymi krokami:

 1. Na stronie Ocenianie i podsumowanie znajdź sekcję “Komunikat i przekierowanie po zakończeniu testu”.

 2. Zaznacz opcję “Ustaw przekierowanie na stronę zewnętrzną po zakończeniu testu”.

 3. W polu “Adres www” podaj pełen adres strony, którą mają zobaczyć rozwiązujący. Zapisz go wraz z http:// albo https://.

 4. Zachowaj ustawienia klikając przycisk Zapisz na dole strony.

Przekierowanie na strone zewnetrzna

W razie potrzeby, możesz też przekierować rozwiązujących po teście na inną stronę (swojej firmy, a nawet kolejny test)

Jak ustawić kryteria oceniania w teście online?

Jeśli chcesz ustalić kryteria oceniania swojego testu online, możesz to zrobić w zakładce Ocena i podsumowanie w menu Konfiguracja testu. Sposób oceniania możesz zdefiniować tworząc test albo po jego zakończeniu, kiedy znasz wszystkie wyniki.

 1. Wejdź w menu Konfiguracja testu.

 2. Wybierz zakładkę Ocenianie i podsumowanie.

 3. Przejdź do sekcji Kryteria oceniania.

 4. Włącz opcję Próg na zaliczenie, by określić w teście liczbę punktów albo procent punktów niezbędną do zdania. 

 5. Włącz opcję Oceń szczegółowo na podstawie przedziałów punktowych lub procentowych.

 6. Użyj opcji Dodaj przedział.

 7. Wybierz rodzaj oceny i jednostkę przedziałów.

 8. Dodaj wartości punktowe lub procentowe do przedziałów w polach “Od” i “do mniej niż”.

 9. Wpisz nazwę oceny i/albo treść oceny opisowej.

 10. Dodaj kolejny przedział punktowy za pomocą opcji Dodaj przedział i powtórz kroki 7-9 aż skompletujesz wszystkie przedziały swojego testu.

 11. Użyj opcji Zapisz na dole strony, aby zachować ustalone kryteria oceniania.

W każdym teście możesz ustawić procentowy lub punktowy próg na zaliczenie, czyli minimalną liczbę punktów lub procent punktów niezbędnych do zdania. Kliknij suwak przy opcji Próg na zaliczenie, by go włączyć lub wyłączyć.

Kryteria oceniania testu online

Tak ustalisz procentowy próg zaliczenia testu

Jeżeli zależy Ci, by Twoi rozwiązujący otrzymali oceny po zakończeniu testu, ustaw w nim przedziały punktowe. Jednostką przedziałów są procenty albo punkty. Dostępna jest ocena cyfrowa lub opisowa. Możesz też ustawić dla testu online oba rodzaje ocen.

Kryteria oceniania testu online 2

Możesz też dodać przedziały: punktowe lub procentowe

Podczas ustalania przedziałów ocen, przy każdym z nich wpisz wartości “od” i “do mniej niż”, które muszą różnić się od siebie.

Jak wybrać informacje widoczne dla rozwiązujących po zakończeniu testu?

Jako twórca testu sam decydujesz o informacjach, które zobaczą rozwiązujący po zakończeniu testu. Możesz wybrać spośród następujących opcji:

 • wynik w procentach;

 • wynik w punktach;

 • ocena;

 • ocena opisowa;

 • poprawne odpowiedzi na pytania;

 • komunikat o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu.

Informacje widoczne dla rozwiazujacych

Wybierz spośród opcji, aby zdecydować o informacjach dla rozwiązujących po teście

Co to jest informacja zwrotna w dwóch fazach?

Testportal umożliwia przekazanie rozwiązującym informacji o zakończonym teście w dwóch etapach. Najpierw, po wypełnieniu przez nich arkusza testowego, możesz pokazać im informację o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu, której widoczność włączasz w trakcie konfiguracji testu. Później, po ewentualnym dopasowaniu  kryteriów oceniania czy sprawdzeniu pytań otwartych, mogą oni zobaczyć swój wynik w punktach oraz poprawne odpowiedzi. 

Kiedy warto skorzystać z dwuetapowej informacji zwrotnej?

Skorzystaj z informacji zwrotnej wysyłanej w dwóch etapach, gdy:

 • Test zawiera pytania opisowe, które oceniasz samodzielnie. W tej sytuacji wynik nie jest dostępny zaraz po zakończeniu testu, ponieważ zawiera on wciąż nieocenione pytania otwarte. Dopiero po ich sprawdzeniu rozwiązujący mogą zobaczyć wynik testu na swoim zachowanym arkuszu testowym.

 • Twój test zawiera różne rodzaje pytań, na przykład pytania zamknięte oceniane automatycznie, jak również pytania opisowe sprawdzane manualnie po zakończeniu testu.

 • W teście zawarte są pytania krótkiej odpowiedzi, do których będziesz dodawać warianty odpowiedzi po teście. Możesz uznać krótkie odpowiedzi za poprawne w rozwiązanym teście.

 • Do Twojego testu przystępuje kilka grup i poprawne odpowiedzi oraz wyniki chcesz pokazać rozwiązującym dopiero, gdy wszyscy zakończą test.

Informacje tekstowe dla uczestników po rozwiązaniu testu

Możesz ustawić dwa rodzaje komunikatu dla rozwiązujących w zależności od uzyskanego przez nich rezultatu:

 • komunikat dla tych, którzy zaliczyli test;

 • komunikat dla tych, którzy nie zaliczyli testu.

Ich treść wpiszesz w sekcji “Informacje dla rozwiązujących” w zakładce Ocenianie i podsumowanie. Tak samo, jak w przypadku komunikatu po zakończeniu testu, możesz tu dodać załączniki i wykorzystać edytor tekstu.

Informacje tekstowe dla rozwiazujacych po tescie

W zależności od rezultatu, rozwiązujący zobaczy jeden z Twoich komunikatów

Powiadomienia o wynikach rozwiązujących

Na ekranie Ocenianie i podsumowanie, w sekcji Moje powiadomienia możesz wybrać, czy i jakie informacje chcesz otrzymać na swoją skrzynkę mailową:

 • jeśli włączysz opcję “Wyślij wynik każdego rozwiązującego w osobnej wiadomości e-mail (1 rozwiązujący = 1 wiadomość)”, wyślemy Ci wiadomość mailową po rozwiązaniu testu przez każdego rozwiązującego;

 • jeżeli włączysz opcję “Wyślij zbiorcze wyniki po zakończeniu aktywności testu (1 wiadomość)”, otrzymasz jednego e-maila ze wszystkimi wynikami rozwiązujących.

Powiadomienia o wynikach rozwiazujacych

Wybierz informacje, które chcesz otrzymać na swoją skrzynkę mailową

Rozwiązujący mogą otrzymać automatyczną wiadomość e-mail informującą ich o wyniku testu, gdy włączysz opcję Powiadom rozwiązującego o wyniku poprzez wiadomość e-mail. Będzie ona zawierała takie same informacje jak strona końcowa testu. Jeśli włączysz widoczność wyniku testu i poprawnych odpowiedzi, one także znajdą się w otrzymanym e-mailu.

Jak uznać krótkie odpowiedzi za poprawne w rozwiązanym teście?

Podczas konfiguracji pytań krótkiej odpowiedzi wymagane jest wskazanie odpowiedzi, które będą uznawane za poprawne. Jeśli twórca testu pominął jedną z nich, może uwzględnić ją także podczas przeglądania rozwiązanych arkuszy testowych. Dzięki temu rozwiązujący, który podał prawidłową odpowiedź niewystępującą dotychczas w kluczu, może otrzymać punkty.

Dodatkowo, twórca testu może edytować klucz poprawnych odpowiedzi. Taka operacja sprawi, że dany wariant zostanie uznany za prawidłowy także w przypadku wszystkich pozostałych rozwiązujących.

Aby uznać krótką odpowiedź za poprawną w rozwiązanym teście:

 1. Przejdź do sekcji Przebieg testu i wyniki, a następnie wybierz zakładkę Przegląd arkuszy testowych lub Przegląd odpowiedzi.

 2. Następnie wejdź w pytanie i przy udzielonej odpowiedzi, wybierz opcję Oznacz jako poprawną.

 3. Pojawi się okienko z potwierdzeniem, w którym należy kliknąć opcję Oznacz jako poprawną. Przy nowo uznanej odpowiedzi pojawi się zielony znaczek.

Oznacz odpowiedź jako poprawną w przeglądzie arkuszy testowych

Uznawanie odpowiedzi za poprawną w Przeglądzie arkuszy testowych

Oznacz odpowiedź jako poprawną w przeglądzie odpowiedzi

Uznawanie odpowiedzi za poprawną w Przeglądzie odpowiedzi

Czy ten artykuł był przydatny?