Cennik

Polityka prywatności

Dowiedz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także o przysługujących Ci prawach do prywatności.

Zaktualizowano 03.10.2021

Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem www.testportal.net oraz ze stronami z nią powiązanymi, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Testportal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babimoście, Polska, Unia Europejska, pod adresem Szewska 9, 66-110 Babimost, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512302, NIP 9731017273, REGON 081208720.

Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób dbamy o niektóre z Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu prawach do prywatności. Odwiedzając Stronę lub korzystając z Usługi Testportal, użytkownik akceptuje praktyki ochrony prywatności opisane w niniejszej Polityce. Prosimy zapoznać się z poniższym słowniczkiem, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów użytych w niniejszej polityce prywatności.

1. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
a) dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, imię i nazwisko, kraj pochodzenia, strefa czasowa, typ podmiotu (użytkownik indywidualny/firma). Dane te są konieczne do prawidłowej konfiguracji Konta oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w razie potrzeby,
b) dane niezbędne w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub Respondenta, których katalog w zależności od świadczonej usługi lub charakteru Testu online może ulec zmianie – mogą to być np. adres zamieszkania lub pobytu, data urodzenia, numer ewidencji PESEL, wiek, płeć, numer NIP, numer telefonu, wykształcenie, zawód oraz dane zawarte w Testach online,
c) dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika lub Respondenta, adres IP urządzenia, NIP - pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
d) informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

2. Podanie wyżej wskazanych danych jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
a) w celu korzystania z usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,
b) w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c) w celu dobrowolnej rejestracji (założenia przez Państwa Konta) w naszym Serwisie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego Serwisu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta).

3. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo tutaj.

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. W stosunku do danych osobowych Respondentów, Administrator jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem. Administratorem danych jest w takim przypadku Użytkownik zbierający dane za pośrednictwem Testów online. Treść umowy powierzenia dostępna jest tutaj.

6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

7. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 9 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).

8. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

9. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

10. Dane osobowe są przez nas przekazywane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (Twilio Inc. oraz Zendesk Inc.) w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator stosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

11. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

12. W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” albo innych łącz w ramach Aplikacji do kont Administratora w social media, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów:
a) Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram) - powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
b) Google (np. YouTube, Mapy) - powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).
c) LinkedIn - powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą pod adresem: Gardner House, 2 Wilton Place, Dublin 2 Irlandia.
d) Twitter – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Twitter International Company z siedzibą pod adresem: The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irlandia.
Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 10.

13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
b) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.

14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 9 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

16. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 18 poniżej.

17. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail support@testportal.net lub kontakt@testportal.pl.

18. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

20. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

21. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych Użytkowników.

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.