Cennik

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa relacje firmy Testportal z Użytkownikiem, korzystającym z naszych usług.

Zaktualizowano 02.06.2022

Cieszymy się Twoim zainteresowaniem i chęcią skorzystania z naszych usług. Niniejszy regulamin wraz wymienionymi w nim dokumentami, określa warunki korzystania przez Ciebie z naszej Usługi (zdefiniowanej poniżej) i stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Testportalem. W razie jakichkolwiek pytań związanych z warunkami świadczenia usług prosimy o kontakt pod adresem kontakt@testportal.pl.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami świadczenia usług przez Testportal przed skorzystaniem z serwisu. Uzyskując dostęp, przeglądając lub w inny sposób korzystając z serwisu:
(i) użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejsze warunki świadczenia usług niezależnie od tego, czy działa we własnym imieniu (w przypadku, gdy działa jako osoba fizyczna), czy w imieniu przedsiębiorstwa lub organizacji, którą reprezentuje;
(ii) użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejsze warunki świadczenia usług; jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie i związanie się niniejszymi warunkami świadczenia usług, nie może uzyskiwać dostępu, przeglądać ani w inny sposób korzystać z usług.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.testportal.net lub stronach powiązanych, prowadzony jest przez Testportal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babimoście, Polska, Unia Europejska, pod adresem ul. Szewska 9, kod pocztowy 66 – 110, Polska, UE, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512302, NIP: 9731017273, REGON: 081208720, adres e-mail: support@testportal.net.

1.2 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Serwis za pośrednictwem strony internetowej www.testportal.net lub stronach powiązanych.

Definicje:
a) Usługodawca/Testportal – Testportal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babimoście, Polska, Unia Europejska, pod adresem ul. Szewska 9, kod pocztowy 66 – 110, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512302;
b) Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umożliwia tworzenie i rozwiązywanie Testów online,
c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca za pośrednictwem utworzonego Konta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
d) Respondent – osoba, która odpowiada na pytania zawarte w udostępnionym mu przez Użytkownika Teście online,
e) Usługi – ogół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie na rzecz Użytkowników i Respondentów w oparciu o niniejszy Regulamin,
f) Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
g) Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,
h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
i) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem,
j) Pakiety płatne – dostępne w ramach działania Serwisu, usługi płatne gwarantujące dodatkowe uprawnienia do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
k) Cennik – dokument zawierający opis oferty Usługodawcy, a także zestawienie stawek i opłat za Pakiety płatne świadczone za pośrednictwem strony www.testportal.net lub stron powiązanych, oraz określający zasady ich naliczania, będący jednocześnie integralną częścią niniejszego Regulaminu, a co za tym idzie – Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
l) Dowód zapłaty – faktura, dokument księgowy lub inny dowód potwierdzający zrealizowanie płatności,
m) Test online – m.in. test kompetencyjny, psychologiczny, na inteligencję, numeryczny, test osobowości, językowy, wiedzy wstępnej, certyfikujący nabytą wiedzę, test efektywności przeprowadzonych szkoleń, sprawdzający wiedzę, testy próbne i przygotowawcze w ramach nauki własnej lub inne testy,

1.3. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o świadczonych Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

1.4. Do korzystania z Serwisu internetowego www.testportal.pl, niezbędny jest komputer z procesorem architektura x86 2GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach, pamięć operacyjna: 4GB, monitor i karta graficzna, dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca, mysz lub inny manipulator oraz klawiatura, karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s, oprogramowanie: System Operacyjny: System MS Windows 7 lub nowszy, Ubuntu 16 lub nowszy, MacOS 10.13 lub nowszy, android 7.0 lub nowszy, iOS 10.0 lub nowszy, przeglądarka internetowa: Google Chrome 64 lub nowszy, Microsoft Edge 40 lub nowszy, Firefox 58 lub nowszy, Safari 11 lub nowszy. Korzystanie z usług świadczonych przez Serwis może się odbywać również przy pomocy innego urządzenia elektronicznego t.j. tablet czy smartfon, działającego m.in. w oparciu o system operacyjny: Android – w wersji minimum 4.0, iOS – w wersji minimum 3 lub Windows Phone – w wersji minimum 8.0, które dodatkowo również posiada dostęp do sieci Internet.

1.5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

1.6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.7. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Warunki świadczenia usług

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

I. Rejestracja Użytkownika

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Można jej dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

2. W ramach świadczonych usług, wyróżnia się dwie kategorie Użytkowników:
a) Użytkownik edukacyjny – osoba posiadająca status:
- nauczyciela tj. osoby, która w zależności od systemu prawnego Użytkownika zajmuje się działalnością definiowaną jako nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny zatrudniony w przedszkolach, szkołach. Użytkownikiem edukacyjnym nie jest w szczególności firma szkoleniowa, szkoła językowa, fundacja, organizacja pożytku publicznego, itd. Dla tych podmiotów przygotowaliśmy ofertę biznesową.
- Pracownika uczelni publicznej lub niepublicznej w rozumieniu systemu prawnego Użytkownika.
b) Użytkownik biznesowy.

3. Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych:
a) imię i nazwisko (dotyczy wyłącznie Użytkowników edukacyjnych),
b) adres e-mail,
c) hasło,
d) kraj – nie dotyczy Użytkowników korzystających z witryny www.testportal.pl,
e) strefa czasowa - nie dotyczy Użytkowników korzystających z witryny www.testportal.pl,
f) dane kontaktowe organizacji Użytkownika (dotyczy wyłącznie Użytkowników edukacyjnych).

4. Użytkownik może również dokonać rejestracji za pomocą konta utworzonego za pośrednictwem innych udostępnionych przez Testportal kanałów dostępu poprzez jego synchronizacje z kontem w Serwisie.

5. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku zmian w tym zakresie Użytkownik powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o powyższym Usługodawcę.

6. Korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów. W związku z powyższym, Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest pełnoletni albo posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z Serwisu.

II. Konto Użytkownika

1. Usługodawca wyróżnia dwie kategorie Kont możliwych do utworzenia:
a) Konto biznesowe (płatne) – typy poszczególnych kont, ich cechy i funkcjonalności zostały szczegółowo opisane:
i. na stronie: https://www.testportal.net/en/pricing/business/compare-plans/ - dot. Użytkowników, którzy korzystają z witryny www.testportal.net,
ii. na stronie: https://www.testportal.pl/pl/cennik/biznes/porownaj-plany/ - dot. Użytkowników, którzy korzystają z witryny www.testportal.pl.
b) Konto edukacyjne – typy poszczególnych kont, ich cechy i funkcjonalności zostały szczegółowo opisane:
i. na stronie: https://www.testportal.net/en/pricing/education/compare-plans/ - dot. Użytkowników, którzy korzystają z witryny www.testportal.net,
ii. na stronie: https://www.testportal.pl/pl/cennik/edukacja/porownaj-plany/ - dot. Użytkowników, którzy korzystają z witryny www.testportal.pl.

2. Użytkownik biznesowy, po utworzeniu i aktywowaniu Konta może uprzednio skorzystać z okresu próbnego. Szczegóły zostały określone w ofercie Usługodawcy zamieszczonej w Cenniku.

3. Konto biznesowe, posiadające indywidualne cechy, ustalone zgodnie z preferencjami Użytkownika dostępne jest wyłącznie po uprzednim porozumieniu z Usługodawcą. Wtedy też Użytkownik zawiera z Usługodawcą odrębną umowę.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, jego zablokowania lub usunięcia, w przypadku, gdy:
a) Nazwa Konta jest już używana w ramach Serwisu,
b) Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że Użytkownik edukacyjny nie spełnia wymogów, określonych w niniejszym Regulaminie lub jego Konto jest wykorzystywane do celów komercyjnych,
c) Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich,
– o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.

5. Udostępnianie Konta osobom trzecim jest niedozwolone. Usługodawca ma możliwość dochodzenia odszkodowania od Użytkownika, który poprzez ujawnienie dostępu do Konta wyrządził Usługodawcy jakiekolwiek szkody. Powyższe dotyczy wyłącznie Użytkownika nie będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

III. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników i Respondentów dwa rodzaje Usług:
a) usługi bezpłatne,
b) usługi płatne.

2. Rozpoczęcie świadczenia Usług na rzecz Użytkownika następuje:
a) z chwilą prawidłowego dokonania rejestracji i aktywacji Konta – w przypadku Usług bezpłatnych,
b) z chwilą dokonania zapłaty – w przypadku Usług płatnych.

3. Katalog Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.testportal.pl obejmuje w szczególności:
a) możliwość prowadzenia Konta w Serwisie,
b) możliwość tworzenia oraz zarządzania istniejącymi Testami online,
c) udostępnianie Testów online wybranej grupie Respondentów,
d) możliwość rozwiązywania Testów online przez Respondentów,

4. Korzystanie z usług, o których mowa w pkt 3 a), b), c), możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji i aktywowaniu Konta przez Użytkownika.

5. Usługi, o których mowa w pkt 3 a), b), c) dostępne są dla Użytkowników w ramach Pakietu bezpłatnego lub Pakietów płatnych.

6. Szczegółowe określenie:
a) aktualnie obowiązujących ofert,
b) rodzajów funkcjonalności dostępnych w ramach oferowanych Pakietów oraz kategorie Użytkowników, którzy mogą z nich skorzystać,
c) warunki i zasady związane z okresem próbnym Konta dla Użytkownika biznesowego,
d) a także zestawienie stawek i opłat za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi oraz zasady ich naliczania
– zostały określone w Cenniku.

7. Cennik dostępny jest dla Użytkowników korzystających z witryny www.testportal.net na podstronie internetowej Serwisu w zakładce „Pricing” https://www.testportal.net/en/pricing/business/compare-plans/ (dla Użytkowników biznesowych) oraz https://www.testportal.net/en/pricing/education/compare-plans/ (dla Użytkowników edukacyjnych) lub dla Użytkowników korzystających z witryny www.testportal.pl - w zakładce „Cennik” https://www.testportal.pl/pl/cennik/biznes/porownaj-plany/ (dla Użytkowników biznesowych) oraz https://www.testportal.pl/pl/cennik/edukacja/porownaj-plany/ (dla Użytkowników edukacyjnych).

8. Testportal na podstawie wskazanej przez Użytkownika lokalizacji umożliwia skorzystanie z Cen podanych w Cenniku, który wyrażone są w dolarach amerykańskich, z wyłączeniem Użytkowników korzystających z witryny www.testportal.pl, gdzie cennik dostępny jest w polskich złotych. Wskazane Ceny są cenami netto.

9. Tworzenie i dodawanie Testów online w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem Konta Użytkownika, korzystając z odpowiednich formularzy Serwisu.

10. Użytkownik może zarządzać Testami online, w szczególności poprzez tworzenie i dodawanie pytań do testu, określenie czasu na ich rozwiązywanie, progu zaliczenia lub kategorii Testów online.

11. Po zatwierdzeniu niezbędnych ustawień przez Użytkownika, Test online zostaje uaktywniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Wypełniając Formularz rejestracji oraz tworząc Konto Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.

2. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Usługodawca wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta.

3. Powyższe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie:
a) utworzenia Konta,
b) złożenie oraz przyjęcie zamówienia do realizacji (dotyczy wyłącznie usług dostępnych w ramach Pakietów płatnych),
c) rozpoczęcie realizacji Usług,
– w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem adresu e-mail (login) i hasła.

7. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji Użytkownika drogą poczty elektronicznej na adres e-mail support@testportal.net lub kontakt@testportal.pl.

9. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Serwisie jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.

V. Powierzenie Danych Osobowych

1. Użytkownik jest administratorem danych osobowych Respondentów lub powierzone dane przetwarza w imieniu innego lub innych administratorów, co oznacza, że to Użytkownik kontroluje sposób gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych Respondentów i jest za nie odpowiedzialny.

2. Użytkownik oświadcza, że posiada podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Respondentów pobieranych za pośrednictwem formularzy testów Online.

3. Użytkownik jako administrator danych osobowych Respondentów lub jako podmiot przetwarzający, powierza Usługodawcy do przetwarzania ich dane osobowe.

4. Testportal oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach w nim określonych. Zakres przetwarzanych danych będzie każdorazowo określany przez Użytkownika podczas tworzenia formularza Testu online.

5. Użytkownik oświadcza, że nie będzie powierzał do przetwarzania Testportal danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO.

6. Przetwarzanie danych osobowych Respondentów przez Testportal następuje na zasadzie powierzenia ich przez Użytkownika. Użytkownik może pobrać wzór umowy powierzenia zawartej pomiędzy Testportalem a Użytkownikiem. Wzór umowy dostępny jest tutaj.

Zatwierdzenie Regulaminu jest równoznaczne z zatwierdzeniem Umowy powierzenia (zawarcie umowy powierzenia).

3. Płatności

3.1. Płatność za Usługę realizowana jest:
a. cyklicznie w wybranych przez Użytkownika okresach rozliczeniowych, które mogą wynosić 1 miesiąc lub 12 miesięcy („Płatność Automatyczna”). Użytkownik upoważnia podmiot świadczący usługi płatności internetowej do automatycznego pobrania na rzecz Usługodawcy opłat za wybraną Usługę. Opłata będzie automatycznie pobierana zgodnie z wybraną przez Użytkownika Usługą oraz okresem rozliczeniowym,
b. jako płatność jednorazowa, która uiszczana jest z góry („Płatność Jednorazowa”). Płatność Jednorazowa nie jest automatycznie odnawiana,
c. na podstawie indywidualnych ustaleniach z Usługodawcą.

3.2. Wykaz form płatności udostępniony jest:
(i) dla Użytkowników korzystających z witryny www.testpotal.net - pod adresem: https://www.testportal.net/en/help-center/what-payment-methods-are-available-on-testportal/
(ii) dla Użytkowników korzystających z witryny www.testpotal.pl – pod adresem: https://www.testportal.pl/pl/pomoc/jakie-metody-platnosci-sa-dostepne-na-testportalu/

3.3. Udostępnione formy płatności zależne są od Pakietu wybranego przez Użytkownika.

3.4. Płatność Automatyczna jest możliwa wyłącznie przy użyciu karty płatniczej zarejestrowanej przez Użytkownika lub innej wybranej metody płatności pozwalającej na cykliczne obciążenie rachunku Użytkownika.

3.5. Jeżeli płatność nie może być uiszczona w szczególności ze względu na upływ terminu ważności karty, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli Użytkownik nie zmieni metody płatności umożliwiającej cykliczną realizację opłat za Usługę, Usługodawca poinformuje Użytkownika dwukrotnie w terminie 7 dniu o zaistniałej sytuacji. Jeżeli pomimo dwukrotnego zawiadomienia Użytkownik nie wskaże metody płatności umożliwiającej cykliczne pobieranie opłaty, Usługodawca upoważniony jest do zawieszenia dostępu do Usługi.

3.6. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie z Płatności Automatycznych, z tym zastrzeżeniem, że zrezygnowanie z Usługi po rozpoczęciu kolejnego okresu rozliczeniowego skuteczne jest na koniec tego okresu. Usługodawca prześle Użytkownikowi potwierdzenie anulowania Płatności Automatycznej. Wszelkie pytania związane z obsługą Płatności Automatycznych i zasadami ich realizacji należy kierować na adres: billiing@testportal.net lub rozliczenia@testportal.pl.

3.7. Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3.8. Usługi w ramach Pakietów płatnych, zostaną uruchomione w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania pierwszej płatności w przypadku Płatności Automatycznych lub w przypadku zaksięgowania 100% środków pieniężnych przy Płatności Jednorazowej.

3.9. Zawieszenie dostępu do Usługi wskazane w 3.5. Regulaminu oznacza to, że:
a. aktywny Test online jest automatycznie zakańczany,
b. Testu online nie można uruchomić ponownie,
c. Nie można tworzyć nowych Testów online.

3.10. W przypadku uiszczenia opłaty za Pakiety płatne, uprawnienia w ramach poszczególnego Pakietu są odnawiane, a zamrożone Testy online odzyskują pełną funkcjonalność, co oznacza, że ograniczenia wymienione w punkcie powyżej tracą moc.

3.11. Usługodawca na wniosek Użytkownika zwraca Użytkownikowi uiszczoną kwotę tytułem Płatności Automatycznej w przypadku:
a. 12 miesięczny okres rozliczeniowy - Użytkownik złożył oświadczenie o rezygnacji z Płatności Automatycznej w terminie 30 dnia od dnia pobrania opłaty, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik nie korzystał aktywnie z Usługi tj. nie zebrał więcej niż 1 wyniku testu,
b. Miesięczny okresie rozliczeniowy - Użytkownik złożył oświadczenie o rezygnacji z Płatności Automatycznej w terminie 7 dni od dnia płatności z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik nie korzystał aktywnie z Usługi tj. nie zebrał więcej niż 1 wyniku testu.

3.12. Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w celu realizacji Umowy, upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

3.13. Faktury udostępniane są na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, umożliwiającego jego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

4. Prawa i obowiązki Użytkownika

I. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.

2. Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkownika w Testach online treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

3. Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkownika w Testach online treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. linków prowadzących do innych stron internetowych, nielegalnego oprogramowania lub informacji na temat ich pozyskania.

4. Użytkownik korzystający z Usług zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz danych udostępnionych w Serwisie, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

5. Użytkownik nie może działać na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników np. poprzez próby włamywania się do Serwisu lub na Konto innego Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie prowadzić działań, które nieuzasadnienie obciążają infrastrukturę Serwisu.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia po stronie Usługodawcy. Powyższe dotyczy wyłącznie Użytkownika nie będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

II. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu ma prawo do odpowiedniej konfiguracji swojego Konta oraz możliwości skorzystania z Pakietów płatnych, gwarantujących dodatkowe funkcjonalności w ramach utworzonego Konta.

2. Za pośrednictwem utworzonego Konta, Użytkownik może za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy:
a) tworzyć i dodawać Testy online na dowolny temat, o ile jest on zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
b) korzystać z informacji zamieszczonych w Serwisie i pomocy Usługodawcy, poprzez stosowną wiadomość e-mail,
c) udostępniać Testy online wybranej grupie Respondentów,
d) zarządzać przeprowadzonymi Testami online za pośrednictwem Serwisu.

5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

5.1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.testportal.net lub stronach powiązanych. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów.

5.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

5.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom lub wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.7. Usługodawca może zablokować dostęp do Testów online Użytkownika zawierających treści sprzeczne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, rasistowskie, pornograficzne, obrażające Respondenta, wyłudzające informacje, zbierające dane osobowe lub niezgodne z interesami Usługodawcy.

5.8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pełnego ograniczenia dostępu do funkcji Serwisu, Testów online oraz zgromadzonych wyników po wygaśnięciu okresu ważności Pakietów płatnych oraz wersji próbnej Konta.

5.9. Każdy Użytkownik i Respondent może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail support@testportal.net lub kontakt@testportal.pl wszelkie treści, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Ochrona danych osobowych w Serwisie odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych jest Testportal.

6.3. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail support@testportal.net lub kontakt@testportal.pl

6.4. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług, o których mowa w pkt. 2. III. niniejszego Regulaminu.

6.5. Dane osobowe Respondenta wykorzystywane są w celu określonym przez Użytkownika, udostępniającego Test online za pośrednictwem Serwisu i nie są udostępnianie osobom trzecim w celach marketingowych.

6.6. Dane osobowe Użytkowników, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.

6.7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników i Respondentów znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

7. Reklamacja

7.1. Użytkownik i Respondent może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.2. Powyższe dotyczy jedynie Użytkowników i Respondentów będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 i art. 5565 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

7.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika lub Respondenta, adres jego poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie zgłaszającego reklamację.

7.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

7.5. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika lub Respondenta reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.

7.6. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu, skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

7.7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca dokona zwrotu ceny Pakietu płatnego w terminie 14 dni na konto bankowe Użytkownika, przekazem pocztowym na adres wskazany przez Użytkownika lub na kartę płatniczą Użytkownika w przypadku płatności przez autoryzowany system płatności.

7.8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Respondenta, chyba że zgłosi on chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

7.9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail support@testportal.net lub kontakt@testportal.pl

8. Odstąpienie od umowy

8.1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 oraz art. 5565 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji Usług.

8.2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.3. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego nie dotyczy zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a zatem sytuacji, kiedy świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.4. Dyspozycja zawarta w pkt 8.3 wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez serwis tj. dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, a także świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika.

8.5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 i art. 5565 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

9. Prawa autorskie

9.1. Wszelkie treści (w tym zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy) udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy, Użytkowników lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy.

9.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

9.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

9.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy, Użytkowników, Respondentów lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

9.5. Testportal oświadcza, że nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim Testów utworzonych przez Użytkowników.

10. Odpowiedzialność

10.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczone dane, treści oraz materiały, a także za osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Konta lub rozwiązywanych Testów online.

10.2. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Usługodawcę na własną odpowiedzialność.

10.3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu były zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, niemniej jednak Usługodawca w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności lub prawdziwości treści umieszczanych przez Użytkownika lub Respondenta.

10.4. Usługodawca jak i jego dostawcy nie czynią żadnych gwarancji, że Serwis i strona internetowa będą wolne od błędów oraz że dostęp do nich będzie ciągły i nieprzerwany.

10.5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Respondentów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b) za treści udostępniane przez Użytkowników i Respondentów, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c) treść Testów online zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników,
d) wyniki Testów online zamieszczonych w Serwisie,
e) podanie przez Użytkowników i Respondentów nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz informacji,
f) nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu.

10.6. Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi lub Respondentowi korzystanie z Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika lub Respondenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu, spowodowane przerwami w działaniu sieci internetowej.

10.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ujawnianie haseł do Konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin lub przepisy prawa, a także powstałe na skutek szkody powstałej w wyniku modyfikacji kodu Testów online lub nieumiejętnego jego wykorzystania.

10.8. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących norm, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.

10.9. Usługodawca nie ponosi wobec odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług na rzecz naruszającego Regulamin Użytkownika, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

10.10. Łączna wysokość odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), ograniczona jest:
(i) do wysokości wynagrodzenia jakie otrzymał Usługodawca od Użytkownika przez ostatnie 6 miesięcy w związku z wykonaniem Umowy - jeżeli łączny czas świadczenia Usług przekracza 6 miesięcy,
(ii) do wysokości wynagrodzenia jakie otrzymał Usługodawca od Użytkownika w związku z wykonaniem Umowy - jeżeli łączny czas świadczenia Usług nie przekroczył 6 miesięcy.

10.11. Powyższy zapis nie dotyczy Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

10.12. Zarówno Usługodawca, jak i Użytkownik oraz Respondent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub utratę danych, które wynikłe wskutek działania siły wyższej.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

11.2. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i inne właściwe.

11.4. Testportal zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych w szczególności z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu. Zmiany będą publikowane na bieżąco na Stronie internetowej Usługodawcy. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 2 czerwca 2022 roku.