Polityka prywatności

Zapoznaj się z procedurami gromadzenia informacji

Podsumowując:
Na adres e-mail nie otrzymasz od nas żadnych niechcianych wiadomości marketingowych. Wszystko jest przejrzyste. Jako twórca testów w każdej chwili możesz zrezygnować z kont płatnych bez żadnych ukrytych kosztów. Testy, które tworzysz w serwisie, są tylko Twoją własnością i nie są nigdzie wykorzystywane.

§1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca – Testportal Sp. z o.o. ul. Szewska 9, 66 – 110 Babimost, NIP: 9731017273, REGON: 081208720, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000512302, chroni prywatność Użytkowników i Respondentów stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zbiory danych osobowych Użytkowników i Respondentów Serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883.) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204.).
3. Usługodawca szanuje prawo Użytkowników i Respondentów do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem Serwisu www.testportal.pl.
4. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu www.testportal.pl.

§2. Dane gromadzone przez Usługodawcę

1. Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez Użytkowników i Respondentów, wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.
2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników i Respondentów przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.
3. Usługodawca gromadzi oraz przetwarza:
a) dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, imię i nazwisko, kraj pochodzenia, strefa czasowa, typ podmiotu (użytkownik indywidualny/firma).
b) dane niezbędne w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub Respondenta, których katalog w zależności od świadczonej usługi lub charakteru Testu online może ulec zmianie – adres zamieszkania lub pobytu, data urodzenia, numer ewidencji PESEL, wiek, płeć, numer NIP, numer telefonu, wykształcenie, zawód oraz dane zawarte w Testach online,
c) dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika lub Respondenta.
4. Podanie numeru telefonu przez Użytkownika Serwisu jest fakultatywne. Poprzez jego udostępnienie, Użytkownik godzi się na nawiązanie z nim kontaktu przez Usługodawcę, niemniej jednak jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z Usług Serwisu.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i Respondentów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Serwis, oraz inne dane, podane przez Użytkowników i Respondentów, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
6. Usługodawca gwarantuje wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883.) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy.
7. Zbiór danych osobowych Serwisu www.testportal.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

§3. Sposób wykorzystania danych osobowych

1. Usługodawca może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika i Respondenta wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika i Respondenta o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności w celu obsługi procesu rejestracji, utworzenia Konta, logowania do Konta, świadczenia usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
3. Dane osobowe Respondenta wykorzystywane są w celu określonym przez Użytkownika, udostępniającego Test online za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik oświadcza, że w ramach udostępnionego Testu online pobierane są jedynie dane zwykłe na podstawie których istnieje możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej i ustalenia jej tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania zgromadzonych danych osobowych Respondentów, innym osobom trzecim w celach marketingowych.
4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Usługodawcy oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Na takie działanie Usługodawcy Użytkownik wyraża zgodę podczas Rejestracji.
5. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z Serwisu tj. posiadania Konta w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta wszelkie dane Użytkownika i Respondentów jego Testów online zostają usunięte.
6. Usługodawca wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
7. Usługodawca wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika i Respondenta. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika i Respondenta w serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

§4. Zabezpieczenia

1. Usługodawca dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników i Respondentów, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.
3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy pod adresem:
4. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Usługodawca nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

§5. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Użytkownik lub Respondent nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz w przypadku Użytkownika - dokonać usunięcia Konta.
2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji oraz zakładając Konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej, Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.
4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 14 czerwca 2014 roku.